WebbKurser

Utöka dina kunskaper online

Utbildning

Written By: admin - dec• 12•13

Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper , bildning och färdigheter.

Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola , sekundärskola(ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola. Sekundärskolan kan vara en yrkesskola, ett gymnasium eller förberedande skola inför universitet.Därtill brukar möjlighet till vuxenutbildning  finnas, samt specialskolor och särskolor. I vissa länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till reguljär skola.

Skolor och universitet kan vara allmänna eller privata eller drivas i form av friskolor. Utbildning utanför det traditionella utbildningssystemet ges även av andra organisationer, till exempel f samfund, företag,  folkrörelser och fackförbund. En fullgjord utbildning avslutas som regel med en examen eller en legitimation.